طرح: میلاد کمالی

 سفارش: جناب آقای مصطفی امیدوار

کالیرگافی نام معصومه