طرح: میلاد کمالی

 سفارش: جناب آقای سعید حاتمی

کالیگرافی نام سعید حاتمی